Có 1 kết quả:

y sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đang theo học ngành chữa bệnh — Người Trung Hoa gọi thầy thuốc là Y sinh — Cũng chỉ sinh viên trường Y khoa đại học.