Có 1 kết quả:

thái dạng

1/1

thái dạng

giản thể

Từ điển phổ thông

lấy mẫu, thử