Có 1 kết quả:

thái chi

1/1

thái chi

giản thể

Từ điển phổ thông

cạo mủ cây, lấy nhựa cây