Có 1 kết quả:

thái ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất vua cấp cho quan để hưởng hoa lợi.

Một số bài thơ có sử dụng