Có 1 kết quả:

thích môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa Phật. Chỉ đạo Phật.

Một số bài thơ có sử dụng