Có 1 kết quả:

trùng ngũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiết mồng 5 tháng 5 âm lịch, còn gọi là Trùng ngọ hoặc Đoan ngọ.