Có 1 kết quả:

trọng nhậm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gánh vác chức vụ lớn lao nặng nề.

Một số bài thơ có sử dụng