Có 1 kết quả:

trọng hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớn lao dày dặn. Chỉ cách đối đãi tốt đẹp.