Có 1 kết quả:

trọng vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tiếng tăm lớn lao — Ta còn hiểu là tôn kính.

Một số bài thơ có sử dụng