Có 1 kết quả:

trọng khinh

1/1

trọng khinh

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng vị đơtri (D) của hydro (H)