Có 1 kết quả:

trùng sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống lại lần nữa. Như Tái sinh. Cũng chỉ ơn cứu sống, ơn thật lớn. ĐTTT: » Trùng sinh ân nặng bể trời «.

Một số bài thơ có sử dụng