Có 1 kết quả:

trọng dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng vào việc lớn.