Có 1 kết quả:

trọng bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau yếu nặng.

Một số bài thơ có sử dụng