Có 1 kết quả:

trọng cấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều bị luật pháp cấm ngặt — Hình phạt giam nặng nề.