Có 1 kết quả:

trọng thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc đóng góp nặng nề về tiền bạc cho nhà nước.