Có 1 kết quả:

trọng tội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lỗi nặng.