Có 1 kết quả:

trọng nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đặt nặng việc phải ở đời. ĐTTT: » Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao «.