Có 1 kết quả:

trọng thính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nặng tai, nghe không rõ.

Một số bài thơ có sử dụng