Có 1 kết quả:

trọng thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi được vua giao phó chức vụ to lớn nặng nề. ĐTTT: » Có quan Tổng đốc trọng thần «.

Một số bài thơ có sử dụng