Có 1 kết quả:

trọng phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gánh vác công việc lớn lao nặng nề.