Có 1 kết quả:

trọng trách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự gánh vác nặng nề.

Một số bài thơ có sử dụng