Có 1 kết quả:

trọng thưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đề bù thật nhiều cho người có công lớn để tỏ lòng khen ngợi.