Có 1 kết quả:

trọng nông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi nặng nghề làm ruộng ( coi là chính ).

Một số bài thơ có sử dụng