Có 1 kết quả:

trọng thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ lớn lao nghiêm trang.