Có 1 kết quả:

dã thỏ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thỏ rừng.