Có 1 kết quả:

dã dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người sống ở nhà quê, người làm ruộng.

Một số bài thơ có sử dụng