Có 1 kết quả:

dã thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài vật bốn chân hoang dã.