Có 1 kết quả:

dã táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ xác chết trong rừng cho thú ăn.