Có 1 kết quả:

dã man

1/1

dã man

giản thể

Từ điển phổ thông

dã man