Có 1 kết quả:

dã trư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con lợn rừng, lợn lòi.