Có 1 kết quả:

dã lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê mùa, thô lỗ.