Có 1 kết quả:

dã cáp

1/1

dã cáp

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bồ câu