Có 1 kết quả:

dã kê

1/1

dã kê

giản thể

Từ điển phổ thông

con chim trĩ, con dẽ