Có 1 kết quả:

dã cáp

1/1

dã cáp

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bồ câu