Có 1 kết quả:

lượng địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo đất.