Có 1 kết quả:

lượng độ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo lường.