Có 1 kết quả:

lượng giác quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thước tròn trên có ghi sẵn phân độ, để đo độ lớn nhỏ của các góc.