Có 1 kết quả:

lượng vũ biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ thiên văn, dùng để đo mực nước mưa tại một vùng.