Có 1 kết quả:

kim diệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vàng lá. Vàng dát thành phiến mỏng.

Một số bài thơ có sử dụng