Có 1 kết quả:

kim ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói giá trị.

Một số bài thơ có sử dụng