Có 1 kết quả:

châm bất nhập khổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kim không vào lỗ, chỉ sự vụng về, không làm được việc.