Có 1 kết quả:

châm ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói răn đời. Cũng viết Châm 箴 ngôn — Lời nói hay, làm cây kim chỉ đường trong cuộc sống.