Có 1 kết quả:

điếu danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu tiếng tăm, chỉ sự tìm kiếm địa vị.

Một số bài thơ có sử dụng