Có 1 kết quả:

duyên đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dao cùn. Chỉ sự vô dụng, người vô dụng.