Có 1 kết quả:

duyên bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bản chì — Dùng trong việc ấn loát.