Có 1 kết quả:

duyên bút

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bút chì — Bút cùn, ý nói văn chương sa sút.