Có 1 kết quả:

duyên nô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói tắt của Duyên đao, Nô mã, tức dao cùn ngựa dở, chỉ người kém cỏi.