Có 1 kết quả:

câu thâm trí viễn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tìm xét sâu xa. ◇Dịch Kinh 易經: “Thám trách sách ẩn, câu thâm trí viễn” 探賾索隱, 鉤深致遠 (Hệ từ thượng 繫辭上) Dò xét ở chỗ thâm u, tìm tòi cái ẩn giấu, thấu chỗ sâu kín, vời được cái xa thẳm.