Có 1 kết quả:

ngân bản vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chế độ tiền tệ lấy bạc làm gốc.