Có 1 kết quả:

ngân quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tủ đựng tiền — Cũng chỉ số tiền đang có, cất trong tủ.